Stanovisko veřejného ochránce práv ke kauze s 12 body za opakované překročení povolené rychlosti

Odpověď JUDr. Otakara Motejla na konkrétní kauzu.

Od 1.8.2011 se však toto již nemůže stát, protože v případě společného řízení se zaznamenají body pouze za nejzávažnější přestupek

Stanovisko ochránce ke kauze s 12 body za opakované překročení povolené rychlosti
 
(anonymizováno)
 
Vážený pane XY,
 
 
dne …… obdržela Kancelář veřejného ochránce práv Váš dopis, ve kterém se na mne obracíte s žádostí o pomoc ve Vaší situaci, kdy Vám bylo najednou započítáno 12 bodů, čímž jste dosáhl maximální počtu bodů a byl jste v této souvislosti vyzván k odevzdání řidičského průkazu. Tyto body Vám byly započítány za opakované překročení maximální povolené rychlosti ve dnech od …. 2006 do …. 2006.
 
Pochybení správního orgánu, který Vám započítal 12 bodů, spatřujete v tom, že Vaše jednání posoudil jako opakované spáchání přestupku a nikoli jako jeden přestupek, kterým jste se téhož protiprávního jednání dopustil několikrát. Tuto úvahu také opíráte o skutečnost, že Vám byla za Vaše jednání uložena pokuta ve výši 2500,- Kč, což odpovídá sankci za jeden přestupek.
 
Ve věci jste se obrátil na Magistrát hl. m. Prahy a následně i na Ministerstvo dopravy ČR, jehož odpověď jste připojil ke svému podnětu. Pokud jde o posouzení celého případu, pak zcela souhlasím s názorem ministerstva a v postupu správního orgánu neshledávám pochybení.
 
Poté, co jsem se seznámil s obsahem Vašeho podnětu Vám sděluji, že pokuta ve výši 2500,- Kč Vám byla uložena dle § 22 odst. 9 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž došlo k uplatnění § 12 odst. 2 téhož zákona, které ukládá, aby za více přestupků téhož pachatele projednané ve společném řízení byla uložena sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Záznam bodů v registru řidičů byl ale proveden na podkladu § 123b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v žádném případě jej nelze považovat za sankci, protože má povahu pouze administrativního opatření.
 
Pokud jde o posouzení jednoty skutku, pak přestupkem bylo každé překročení nejvyšší povolené rychlosti. Argumentace kterou zastáváte by vedla k závěru, že do doby, než je řidiči oznámeno, že bylo zaznamenáno jeho porušení dopravních předpisů, může je tento řidič může neustále porušovat a to pouze s hrozbou sankce za jediné porušení. Řidič je povinen se dopravními předpisy řídit neustále a proto zmíněný závěr považuji za nepřijatelný. Případ, na který pamatuje ustanovení § 123c odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., je takový, kdy je řidič při řízení motorového vozidla přistižen např. ve chvíli, kdy nemá zapnutá světla, současně není připoután bezpečnostním pásem a současně překročil nejvyšší dovolenou rychlost.
 
S ohledem na výše uvedené považuji Váš podnět jako zjevně neopodstatněný a jako takový jej odkládám ve smyslu § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
 
S pozdravem


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022