Jak se bránit při dosažení 12 bodů

 Co říká zákon:
§ 123f
 
       (1) Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.
 
       (2) Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.
 
       (3) Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.
 
       (4) Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.
 
 
 
§ 123c
 
            (3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

 

Srozumitelná informace k postupu:

- pokud řidič podá námitky proti dosažení 12 bodů, může dále řídit do té doby, dokud není o námitkách pravomocně rozhodnuto

- námitky však musí být na obecní úřad obce s rozšířenou působností doručeny nejpozději do konce 5. pracovního dne následujícího od převzetí "Oznámení o dosažení 12 bodů a výzvy k odevzdání řidičského průkazu."

- samotná námitka ještě sama o sobě nic neznamená. Dále je třeba postupovat nejlépe za pomoci odborníka na tuto problematiku.

 V případě, že si s podáním námitek a dalším postupem nevíte rady nebo chcete kvalifikovanou právní pomoc - použijte kontaktní formulář v horním menu nebo klikněte zde


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019